REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NAJLEPSZEPOLSKIEPODCASTY.PL

 1. Postanowienia ogólne 
  1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wojciecha Strózika, adres elektroniczny: moje@poradnikowo.com, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
  3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
  4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.
 2. Definicje:
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
   2. Usługodawcy – rozumie się przez to Wojciecha Strózika, adres elektroniczny: moje@poradnikowo.com;
   3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
   4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem najlepszepolskiepodcasty.pl prowadzony przez Usługodawcę;
   5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.
 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
   1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie;
   2. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w ramach Serwisu;
   3. usługa newslettera.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.
  3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
   1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
   2. dostęp do sieci Internet,
   3. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
  2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
  3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca lub skorzystania z określonej funkcjonalności.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu lub określonej funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu, poprzez opuszczenie Serwisu lub zaprzestanie korzystania z określonej funkcjonalności i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
  3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na wysyłaniu newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zapisania się przez Usługobiorcę do newslettera poprzez wypełnienie formularza subskrypcji.
  4. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 3, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moje@poradnikowo.com lub klikając w link anulujący subskrypcję w otrzymanej wiadomości e-mail.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
  2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moje@poradnikowo.com.
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).